Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LIKEPHOTOS PHOTOGRAPHY

Gevestigd aan de Apolloweg 1 e/f, 8938AT Leeuwarden, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56832222

Versie 30-7-2019

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4. Prijzen en betaling
Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7. Levering
Artikel 8. Bedenktijd
Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Arrangement giftcards
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer
Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Likephotos PHOTOGRAPHY: de eenmanszaak met volledige aansprakelijkheid Likephotos PHOTOGRAPHY, wederpartij bij de overeenkomst met de Gast en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW;
 2. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een Reservering maakt bij Likephotos PHOTOGRAPHY en wederpartij bij de overeenkomst met Likephotos PHOTOGRAPHY in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 3. Consument: de Gast die bij het aangaan van een overeenkomst met Likephotos PHOTOGRAPHY niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Geportretteerde: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Fotoshoot van Likephotos PHOTOGRAPHY;
 5. Fotoshoot: de fotografiedienst die door Likephotos PHOTOGRAPHY, al dan niet op haar Website, wordt aangeboden inclusief eventuele aanvullende diensten die deel van het aanbod uitmaken, zoals het leveren van afdrukken of het bewerken van (digitale) Werken;
 6. Partijen: de Gast en Likephotos PHOTOGRAPHY gezamenlijk;
 7. Reservering: de (online) reservering die de Gast maakt via de Website of in een van de vestigingen van Likephotos PHOTOGRAPHY, waarmee de overeenkomst tot stand komt tussen Likephotos PHOTOGRAPHY en de Gast aangaande de Fotoshoot;
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;
 9. Website: de website van Likephotos PHOTOGRAPHY, te bereiken via: www.xbgroep.nl/likephotos;
 10. Fotografisch Werk(en): het (digitale) resultaat dat door de Fotoshoot tot stand is gekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot door Likephotos PHOTOGRAPHY aangeboden Fotoshoots.
 2. Wanneer door Likephotos PHOTOGRAPHY gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gast kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Likephotos PHOTOGRAPHY onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 3. Likephotos PHOTOGRAPHY behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de Website worden gepubliceerd, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Likephotos PHOTOGRAPHY in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Likephotos PHOTOGRAPHY vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Likephotos PHOTOGRAPHY, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Gast een Reservering plaatst via de website of mondeling (bijvoorbeeld in een van de vestigingen van Likephotos PHOTOGRAPHY of telefonisch). Wanneer de Gast online een Reservering maakt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Gast alle stappen van het online reserveringssysteem met succes heeft doorlopen en daarna een reserveringsbevestiging heeft ontvangen per e-mail. In de reserveringsbevestiging worden de overeengekomen datum en het tijdstip van aanvang van de Fotoshoot vermeld.
 2. Degene die namens, of ten behoeve van, de groep de Reservering maakt (de Gast), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Gast ingeschreven Geportretteerden wordt veroorzaakt.

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. Op de Website, in offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per Fotoshoot (dus niet per Geportretteerde) en zijn inclusief alle voor de betreffende Fotoshoot benodigde handelingen en materialen, alsmede inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele parkeerkosten die de Gast maakt op de locatie van de Fotoshoot zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de Gast.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling door middel van contante betaling of pinbetaling op de locatie na afloop van de Fotoshoot. Betaling van de online Reservering geschiedt vooraf door middel van de online door Likephotos PHOTOGRAPHY geboden betaalmogelijkheden (zoals iDeal).
 3. Indien in afwijking van lid 2 is overeengekomen dat de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Gast het volledige bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Likephotos PHOTOGRAPHY heeft het recht om facturen digitaal toe te zenden.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Likephotos PHOTOGRAPHY de Gast een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Gast niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Gast van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 5. De Gast is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Likephotos PHOTOGRAPHY maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Gast.
 6. Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Gast enige uitstaande factuur van Likephotos PHOTOGRAPHY nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Likephotos PHOTOGRAPHY dan ook.

Artikel 5. Aanvang en duur van de Fotoshoot

 1. Het aanvangstijdstip en de duur de Fotoshoot wordt in de Reservering overeengekomen. De Gast dient ervoor te zorgen dat alle Geportretteerden uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Indien een of meer Geportretteerden niet op tijd aanwezig zijn, zal het aanvangstijdstip noch de duur van de Fotoshoot worden aangepast, tenzij de Gast akkoord gaat met de extra kosten die het wijzigen van het aanvangstijdstip of het uitbreiden van de duur van de Fotoshoot voor Likephotos PHOTOGRAPHY meebrengt.
 2. Likephotos PHOTOGRAPHY is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de Fotoshoot geen doorgang kan vinden omdat een of meer Geportretteerden niet op het overeengekomen aanvangstijdstip aanwezig is. De Gast blijft in dat geval echter wel gewoon de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Likephotos PHOTOGRAPHY zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Likephotos PHOTOGRAPHY zal alles dat niet uitdrukkelijk bij de Reservering is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uitvoeren. Op Likephotos PHOTOGRAPHY rust een inspanningsverplichting, geen resultaatverbintenis tot het behalen van een bepaald resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Likephotos PHOTOGRAPHY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Gast draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Likephotos PHOTOGRAPHY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gast redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Likephotos PHOTOGRAPHY worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Likephotos PHOTOGRAPHY zijn verstrekt, heeft Likephotos PHOTOGRAPHY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Gast in rekening te brengen.
 4. Likephotos PHOTOGRAPHY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Likephotos PHOTOGRAPHY is uit gegaan van door de Gast verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Likephotos PHOTOGRAPHY kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Levering

 1. De Fotografische Werken worden door Likephotos PHOTOGRAPHY aan de Gast geleverd door het toesturen per e-mail of het online beschikbaar maken van de digitale bestanden binnen de overeengekomen termijn. De digitale bestanden gelden vanaf het moment van verzending dan wel online beschikbaar maken als geleverd en zijn vanaf dat moment voor risico van de Gast.
 2. Nadat levering van de Fotografische Werken heeft plaatsgevonden, is Likephotos PHOTOGRAPHY niet langer gehouden om de digitale bestanden voor de Gast beschikbaar te houden. Likephotos PHOTOGRAPHY garandeert echter het behoud van digitale bestanden van de Gast tot maximaal 2 maanden na de levering. Likephotos PHOTOGRAPHY raadt de Gast daarom aan om direct na ontvangst een back-up van de digitale bestanden te maken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt slechts beperkte c.q. standaard nabewerking van de Fotografische Werken plaats, waaronder het toepassen van filters/effecten en het wegwerken van stofjes en oneffenheden.
 4. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Likephotos PHOTOGRAPHY vastgesteld.

Artikel 8. Bedenktijd

 1. Bij het aangaan van een online Reservering, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de Reservering wordt gemaakt. Gedurende die periode heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Consument hiervoor een nadere reden hoeft op te geven.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kan de Consument het modelformulier voor herroeping gebruiken, dan wel Likephotos PHOTOGRAPHY op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigt Likephotos PHOTOGRAPHY de ontvangst daarvan onverwijld.
 3. Het recht van de Consument om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de Consument Likephotos PHOTOGRAPHY heeft verzocht om uitvoering van de Fotoshoot tijdens de bedenktijd en de Consument heeft aangegeven af te zien van zijn herroepingsrecht.

Artikel 9. Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de Gast om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de Gast en zullen door Likephotos PHOTOGRAPHY slechts worden uitgevoerd na aparte offerte c.q. opdrachtbevestiging van meerkosten die door de Gast voor akkoord is ondertekend en aan Likephotos PHOTOGRAPHY is geretourneerd.
 2. Likephotos PHOTOGRAPHY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Reservering of de Reservering geheel te annuleren, indien hiertoe naar mening van Likephotos PHOTOGRAPHY gegronde redenen bestaan. Indien een Fotoshoot niet doorgaat of daarin wijzigingen moeten worden aangebracht, zal Likephotos PHOTOGRAPHY de Gast hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien Likephotos PHOTOGRAPHY besluit dat een Fotoshoot niet door kan gaan, zal Likephotos PHOTOGRAPHY contact met de Gast opnemen om een nieuwe datum voor de Fotoshoot in te plannen. Indien de Gast geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Likephotos PHOTOGRAPHY gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Fotoshoot. Likephotos PHOTOGRAPHY is in het geval van annulering van de Fotoshoot behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 4. Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Fotoshoot. Indien het personeel van Likephotos PHOTOGRAPHY vermoedt dat een Geportretteerde onder invloed verkeert van alcohol of drugs, behoudt het personeel van Likephotos PHOTOGRAPHY zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Fotoshoot in zijn geheel af te breken. De betreffende Geportretteerde is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Likephotos PHOTOGRAPHY dientengevolge lijdt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Likephotos PHOTOGRAPHY aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Likephotos PHOTOGRAPHY aan de Gast in het kader van de Fotoshoot in rekening werd gebracht.
 2. Likephotos PHOTOGRAPHY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de Geportretteerde(n) tijdens of ten gevolge van een Fotoshoot, tenzij de oorzaak daarvan aan Likephotos PHOTOGRAPHY toerekenbaar is. Likephotos PHOTOGRAPHY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Likephotos PHOTOGRAPHY aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Gast gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend kosten voor vervoer, indien een Fotoshoot niet kan doorgaan.
 4. Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Likephotos PHOTOGRAPHY ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Likephotos PHOTOGRAPHY worden door Likephotos PHOTOGRAPHY op de Gast verhaald. Voorts zal Likephotos PHOTOGRAPHY alle schade op de Geportretteerde verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende Geportretteerde werd veroorzaakt.

Artikel 11. Arrangement giftcards

 1. Een giftcard vertegenwoordigt de aanschafwaarde en kan worden ingeleverd voor diensten en producten uit het assortiment van Likephotos PHOTOGRAPHY tot de aangegeven einddatum.
 2. Een giftcard gekoppeld aan een arrangement (Fotoshoot) verliest na één jaar de koppeling aan het arrangement en vertegenwoordigt dan alleen nog de aanschafwaarde. Vanaf dat moment is de giftcard vrij te besteden aan het gekoppelde arrangement of aan diensten of producten uit het assortiment van Likephotos PHOTOGRAPHY.
 3. Restitutie van bedragen gekoppeld aan giftcards is niet mogelijk

Artikel 12. Klachten

Ondanks alle inspanningen van Likephotos PHOTOGRAPHY kan het voorkomen dat de Gast een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Fotoshoot of direct na afloop daarvan bij het personeel van Likephotos PHOTOGRAPHY te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Likephotos PHOTOGRAPHY niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de Gast deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Likephotos PHOTOGRAPHY. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Likephotos PHOTOGRAPHY in behandeling genomen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Likephotos PHOTOGRAPHY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Likephotos PHOTOGRAPHY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Likephotos PHOTOGRAPHY niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Likephotos PHOTOGRAPHY worden daaronder begrepen.
 3. Likephotos PHOTOGRAPHY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Likephotos PHOTOGRAPHY zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Likephotos PHOTOGRAPHY kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Likephotos PHOTOGRAPHY gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14. Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien de Gast een overeenkomst met Likephotos PHOTOGRAPHY aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de Gast opgenomen in het klantenbestand van Likephotos PHOTOGRAPHY. Likephotos PHOTOGRAPHY beperkt zich daarbij tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast. De verzamelde persoonsgegevens worden door Likephotos PHOTOGRAPHY alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Likephotos PHOTOGRAPHY zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de Gast gesloten overeenkomst en uitsluitend voor zover de Gast hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend.
 2. Likephotos PHOTOGRAPHY zal zorg dragen voor een passende opslag en bescherming van door haar verwerkte persoonsgegevens.
 3. Likephotos PHOTOGRAPHY zal de Gast voorafgaand, tijdens of na de geplande fotoshoot nieuwsbrieven of promotionele mails toesturen. Elke nieuwsbrief of mail van promotionele aard die Likephotos PHOTOGRAPHY verstuurt, bevat instructies en een link om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen of wijzigen.
 4. De Gast heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens zoals deze door Likephotos PHOTOGRAPHY worden verwerkt. Indien de Gast gebruik wenst te maken van een van voormelde rechten, kan de Gast een mail met daarin zijn verzoek richten aan: info@xbgroep.nl/likephotos.
 5. Fotografische Werken worden door Shoot & More niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gast en de betrokken Geportretteerde(n) openbaar gemaakt of gepubliceerd of op enige andere wijze gebruikt dan voor de uitvoering van de overeenkomst met de Gast.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gast is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 3. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload via de website van Likephotos PHOTOGRAPHY: https://likephotos.nl/algemene-voorwaarden.